106/1999

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Dřísy

2. Důvod a způsob založení

Organizace je zřízena jako příspěvková organizace Dřísy.

Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

- předškolní vzdělávání,

- základní vzdělávání.

 

Zřizovatel: Obec Dřísy, Poštovní 12, 277 14 Dřísy IČO: 00236811

3. Organizační struktura

Základní škola a Mateřská škola Dřísy

-       Základní škola

-       Mateřská škola

-       Školní jídelna

-       Školní družina

4. Kontaktní spojení

Základní škola a Mateřská škola Dřísy

Hlavní 89, Dřísy, 277 14

IČO: 65 60 19 39

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Dřísy

Hlavní 89, Dřísy, 277 14

IČO: 65 60 19 39

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Dřísy

Hlavní 89, Dřísy, 277 14

IČO: 65 60 19 39

4.3 Úřední hodiny

Čt: 13:00 – 15:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Ředitelna: a) pevná linka - 326 971 119

                 b) mobil - 702 057 838

Sborovna: 702 093 498

Školní družina: 720 034 650

Hospodářka školy: 727 837 798

Mateřská škola:        603 214 729

4.5 Čísla faxu

-

4.6 Adresa internetové stránky

www.zsdrisy.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Případné platby lze poukázat

a) Číslo účtu - stravné, školné (MŠ), školné (družina): 289105435/0300

b) Číslo účtu - ostatní platby (kroužky, ozdravné pobyty, apod.): 123706214/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte vždy jméno a příjmení dítěte a účel platby.

 

Jednotlivé platby lze provádět i hotově (po předchozí telef. dohodě) a to:

a) stravné, školné (MŠ, ŠD) – v kanceláři vedoucí školní jídelny (hospodářka)

b) ostatní platby – v kanceláři ředitele školy

6. IČ

65 60 19 39

7. DIČ

Povinný subjekt není plátcem DPH.

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program ZŠ Dřísy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Dřísy

Školní vzdělávací program ŠD Dřísy

Školní řád základní školy

Školní řád mateřské školy

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny

8.2 Rozpočet

http://www.zsdrisy.cz/index.php/zs/dokform

9. Žádosti o informace

O informace je možno žádat následujícím způsobem:

-       Ústně – v kanceláři ředitele ZŠ a MŠ Dřísy

-       Písemně – osobně v kanceláři ředitele ZŠ a MŠ Dřísy

-       Písemně – poštou na adresuZákladní škola a Mateřská škola Dřísy, Hlavní 89, Dřísy, 277 14

-       Elektronicky – emailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-       Elektronicky – datovou schránkou: 5zsmc43

-       Telefonicky na čísle: 326 971 119, 702 057 838

10. Příjem žádostí a dalších podání

O žádosti a další podání lze učinit následujícím způsobem:

-       Ústně – v kanceláři ředitele ZŠ a MŠ Dřísy

-       Písemně – osobně v kanceláři ředitele ZŠ a MŠ Dřísy

-       Písemně – poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Dřísy, Hlavní 89, Dřísy, 277 14

-       Elektronicky – emailem na adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-       Elektronicky – datovou schránkou: 5zsmc43

-       Telefonicky na čísle: 326 971 119, 702 057 838

11. Opravné prostředky

Odvolání

-       Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

-       Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

-       O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

-       Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

-       Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

-       Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

 • kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,

  nebo
 • který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

-       Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

-       Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 • doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

-       O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

-       Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

-       Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

-       https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/vzdelani-veda-a-vyzkum

-       https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/vzdelani-veda-a-vyzkum/zakladni-skoly

-       https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/vzdelani-veda-a-vyzkum/materske-skoly

14. Předpisy

-

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

14.2 Vydané právní předpisy

-

15. Úhrady za poskytování informací

-

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

-

16.1 Vzory licenčních smluv

-

16.2 Výhradní licence

-

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

http://www.zsdrisy.cz/index.php/zs/dokform

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dřísy
Hlavní 89, Dřísy 27714

 • dummy +420 326 971 119

 • dummy +420 702 057 838

 • dummy reditelka@zsdrisy.cz

investice do rozvoje vzdelani

program podpory dotaci skol

logo tereza         www.kybersikana.eu

Search