Příjem dětí

Příjem dětí

Přijímání žáků do ZŠ: 
 
Zápis je určen pro děti ve věku: 
• 6 let - děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku. 
• 5 let - pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesné vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření: 
   a) dosáhne-li věku 6 let od 1. 9.  do 31. 12. již v 1. pololetí započatého školního roku = zákonný zástupce doloží Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), 
   b) dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. ve 2. pololetí = zákonný zástupce doloží Doporučení od: školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného lékaře.  
 
Kritéria přijetí: 
Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. 
V souladu s § 36 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku: 
a) budou přijaté děti s uděleným odkladem školní docházky a s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy, 
b) budou přijaté děti předškolního věku s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy, 
c) budou přijaté děti do výše kapacity školy = povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. 
Mateřská škola
 
Dokumenty k zápisu: 
Zákonný zástupce dítěte musí k zápisu dítěte do 1. ročníku dodat: 
• Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 
• Zápisní list. 
• Kopie rodného listu dítěte. 
Při osobním předání dokumentů zákonný zástupce ještě předloží svůj průkaz totožnosti. Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat.   
 
Dokumenty k zápisu v případě odkladu: 
• Žádost o odklad. 
• Doporučení školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum). 
• Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
• Kopie rodného listu dítěte.   
 
Následně pak 30 dnů od zahájení správního řízení, tj. od posledního dne, ke kterému bylo možné podat žádost o přijetí dítěte k zápisu do 1. ročníku, vydá ředitelka školy Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k povinné školní docházce.  
 
Veškeré formuláře naleznete ke stažení zde.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dřísy
Hlavní 89, Dřísy 27714

  • dummy +420 326 971 119 (škola)

  • dummy +420 702 057 838 (škola)

  • dummy +420 603 214 729 (školka)

  • dummy reditelka@zsdrisy.cz

logo bakalari

 

 

Search