Orgány školy‎ > ‎

Školská rada

Ve školním roce 2018/2019 pracuje školská rada ve složení:

Předseda: Jana Krejzarová

Místopředseda: Marcela Podhorová

Členové: Lenka Janečková, Jaroslava Zlatohlávková, Monika Šulcová, Ladislav Jupa


Školská rada, 5.3.2019

Setkání se zúčastnili všichni zvolení zástupci a jako host ředitelka školy - Mgr. Chalupová. Školská rada projednala bezpečnost před budovou školy a doporučila přednést zastupitelům obce požadavek na zřízení retardéru, zvýraznění přechodů pro chodce a instalaci dopravní značky "zákaz zastavení" před budovou školy. Projednán byl současný stav a bezpečnost na hřišti "Dolík" a výstavba nové tělocvičny v rámci některého z dotačních grantů. Rada školy opětovně projednala nutnost zhotovení stříšky před nových vchodem do MŠ a požadavek na zřízení prádelny a sušárny pro MŠ. Rada školy byla informována o zápisech do 1.třídy, který se uskuteční 11.4.2019 a zápisu do MŠ, který se uskuteční 6.5.2019.


Volba zástupce ZŠ a MŠ Dřísy do Školské rady, 6.12.2018

P.uč.Jupa byl do školské rady zvolen jako zástupce pedagogů v doplňovacích volbách, které se uskutečnily dne 6.12.2018, na místo uvolněné po pí.uč.Klementové. Volby proběhly tajným hlasováním, celkem bylo odevzdáno 12 hlasovacích lístků, všechny lístky byly platné. p.učitel Jupa obdržel nejvíce hlasů (7) a během výše uvedené porady byl informován o svém zvolení do Školské rady.    


Školská rada, 5.9.2018

Školské rady se jako host účastnila ředitelka školy Mgr. Dagmar Chalupová, která radu seznámila s Výroční zprávou ZŠ a MŠ Dřísy za rok 2017/2018, Školská rada Výroční zprávu schválila v plném rozsahu, paní ředitelka poděkovala všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na organizaci Srazu rodáků v závěru školního roku 2017/2018.


Volba nového zástupce ZŠ a MŠ Dřísy do Školské rady - 11.9. 2015
Na základě odchodu Mgr. H. Kubelkové ze ZŠ Dřísy, byly uskutečněny mimořádné volby do Školské rady, které proběhly dne 11. 9. 2015.
Celkem bylo odevzdáno 14 hlasovacích lístků, z nich 1 byl neplatný. Volby proběhly tajným hlasováním. Sčítání hlasovacích lístků proběhlo dne 11. 9. 2015. Nejvíce hlasů (5) obdržela K. Jindrová (MŠ), která ještě téhož dne byla informována o svém zvolení do Školské rady.
Školská rada bude pracovat v následujícím složení:
a/ za zákonné zástupce: p. J. Krejzarová, p. M. Budinová,
b/ za pedagogické pracovníky: Mgr. D. Chalupová, Bc. K. Jindrová
c/ za zřizovatele: p. M. Podhorová, p. J. Zlatohlávková.
Předsedou Školské rady je i nadále p. J. Zlatohlávková a místopředsedou je p. J. Krejzarová.


ŠKOLSKÁ RADA – NOVÉ SLOŽENÍ – VÝSLEDKY VOLEB - 15.1.2015

Dne 8. ledna 2015 se uskutečnily volby do Školské rady, která bude pracovat v následujícím složení:
a/ za zákonné zástupce byly zvoleny: p. Krejzarová, p. Budinová,
b/ pedagogické pracovníky budou zastupovat: p. Chalupová, p. Kubelková,
c/ za zřizovatele byly jmenovány: p. Podhorová, p. Zlatohlávková.
Dne 15. 1. 2015 proběhla volba předsedy Školské rady. Novou předsedkyní je p. Zlatohlávková.Dne 18.4.2013 proběhla při třídních schůzkách volba nového člena. Z důvodu pracovní vytíženosti paní R. Košové a její ukončení činnosti ve školské radě, proběhly volby. Z řad rodičů byly navrženy: p. Holečková, p.Nováková,p. Ruttová. Z těchto navržených si rodiče zvolili paní Holečkovou s 12 hlasy. Na druhém místě se umístila paní Nováková s počtem 10 hlasů a na třetím místě paní Ruttová s počtem 5 hlasů. LB

 
 
 
Školská rada – 2.schůzka - 25.3.2013
Dne 25. března 2013 se od 17.00 hod. konala schůzka školské rady. Svolána byla proto, aby zástupci rady byli seznámeni s výsledky šetření mimořádné kontroly ČŠI, která proběhla na naší škole dne 21. 3. 2013.
Na jednání byla pozvána i paní ředitelka ZŠ a MŠ Dřísy - Mgr. Ivana Vávrová, která pozvání přijala. Všechny přítomné seznámila se zápisem z jednání, který byl ČŠI vyhotoven. K jednotlivým šetřeným bodům podala vysvětlení a zároveň školskou radu seznámila se svými následnými opatřeními.
Dalším bodem jednání byla školní družina. Škola by chtěla tento prostor zrekonstruovat (vymalovat, vybavit novým nábytkem).
Závěrečný bod se týkal ŠVP na ZŠ Dřísy. Školská rada vzala na vědomí, že se ŠVP bude v některých bodech měnit a nový školní rok by měl již začít s pozměněným ŠVP.

Školská rada -1. schůzka - 10.10. 2012
Dne 10.10.2012 byla prvně svolána Školská rada. V letošním školním roce bude pracovat ve složení: L.Bártová (předsedkyně), D.Chalupová,
M.Budinová,R. Košová, Ing. I.Pschera, J. Šťastný. Byl schválen Školní řád,který bude vyvěšen na webových stránkách a nástěnce u hlavního vchodu.Dále bude dostupný v ředitelně školy. Byla schválena i výroční zpráva. Na jednání byla pozvána ředitelka školy. IV

 
ĉ
ivana.vavrova2@zsdrisy.cz,
29. 10. 2012 10:05
Comments