Orgány školy‎ > ‎

Školní družina

Organizace činnosti ŠD

  Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí, pomáhá dětem překonávat jejich handicapy, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence.
  Činnost ŠD navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Týdenní a denní rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny - střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností.
  Režim musí vytvářet dobré podmínky pro uskutečňování výchovných záměrů pedagogů. Přitom je nezbytné, aby vyhovoval i potřebám a zájmům dětí a respektoval jejich věkové zvláštnosti.
  Ve ŠD se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné, společensky prospěšné a příprava na vyučování.
 
1.  Provozní doba ŠD:
 6,30 h -  7,30, h - dle ukončení vyučování   -16 hod
  V uvedené době vykonávají pedagogický dohled ve ŠD dvě vychovatelky ZŠ a MŠ Dřísy ( za plného provozu pracují 2 oddělení)
 
 V prostorách školní družiny se může shromáždit maximálně 40 žáků ( dle zřizovací listiny).
 V ostatní době provozu školní družiny může být přítomno maximálně 40 žáků.
 
2. Podmínky docházky do ŠD a doba odchodu či vyzvedávání žáků:
a)  zápisní lístek s vyplněnými odchody žáků ze ŠD
b)  zaplacení školného a obědů ve ŠJ
 
Odchody žáků, případné vyzvednutí zák.zástupcem:
 V zájmu efektivní činnosti školní družiny vydala  ředitelka toto opatření :

 ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

 odchody žáků ze školní družiny budou probíhat pravidelně v celou odpolední hodinu, tj. ve :

 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
 Opatření se netýká žáků, kteří se dopravují veřejnými dopravními prostředky.
 Žádáme rodiče, aby si své děti vyzvedávali dle tohoto opatření - v celou odpolední hodinu a nenarušovali tak činnost všech ostatních dětí.
                                                                                                                   Opatření nabývá účinnosti dne : 3.9.2012
3. Uvolňování žáka v jinou dobu než určenou:
 písemnou žádostí, zákonný zástupce přebírá plnou zodpovědnost.
 V 16,00 h   odchází nejpozději žáci ze ŠD s doprovodem i bez doprovodu zákonných zástupců.
 Předem známou delší nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně nebo osobně.
 
4.  Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby:
 Pouze při ústním, písemném nebo telefonickém upozornění zákonných zástupců vychovatelka setrvá s dítětem ve ŠD, a to do doby příchodu    zákonných zástupců.
 
5.  Předávání žáků ze školy do ŠD
ŠD je v budově školy, vyučující předává žáky vychovatelce  po skončeném vyučování v prostoru šaten
 
6.  Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD.
Za bezpečnost žáků ve ŠD zodpovídají výchovní pracovníci ŠD:
 
Mgr.Dagmar Chalupová -  vedoucí vychovatelka
Viera Staňková-   vychovatelka  I.oddělení
Jana Srncová - vychovatelka II.oddělení

                Výchovně vzdělávací program

  a) zajišťuje cílenou a soustavnou činnost žáků v ŠD
  b) zajišťuje bezpečnost žáků
  c) zajišťuje poučení žáků o chování ve ŠD před náročnými pohyb. hrami, poučení o bezpečnostním provádění činnosti

 

7. Postup v případě úrazu
Vychovatelka poskytne první pomoc žákovi, u vážného poranění pak zajistí lékařské ošetření, oznámí úraz zák. zástupci žáka, informuje vedení školy
provede zápis do knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu.
 
8.  Místa, kde probíhá výchovně vzdělávací činnost ŠD:
a)  místnost ŠD, prostory II. třídy v ZŠ
b)  hřiště
c)  tělocvična ZŠ
d)  počítačová učebna
e)  školní zahrada

 

9.  Spolupráce vychovatelek ŠD se zákonnými zástupci:
 
a)  každodenní styk při vyzvedávání dítěte
b)  na rodičovských schůzkách, veřejných kulturních vystoupeních
c)  vyzvání zákonných zástupců k návštěvě ŠD
 
10.  Ustanovení o platbách zákonných zástupců za ŠD:
Platba bude provedena za každý měsíc v částce 100,00 Kč.
Možnost platby:
V hotovosti proti příjmovému dokladu v kanceláři školy kterýkoli den v době od 7,00 - 15,30 nebo převodem na účet školy

 

 
Comments