O škole‎ > ‎

Charakteristika školy

Charakteristika školy

 

Motto: „Účelem vzdělávání není pouze vědět, ale především umět používat.“   H. Spencer

 

 Základní škola a Mateřská škola Dřísy zajišťuje vzdělávání dětí předškolního věku a základní vzdělávání žáků 1. stupně, tedy dětí od 3 do 11 ( 12)  let věku.

Součásti školy:

Základní škola – kapacita 100 žáků

Školní družina – kapacita 40 žáků

Mateřská škola- kapacita 48 dětí

Školní jídelna – kapacita 165 jídel

Základní škola

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Základní škola

 

      Základní škola je plně organizována se všemi ročníky I. stupně. Její kapacita není v současné době plně naplněna, přestože se každým rokem počet žáků školy zvyšuje. Ve školním roce 2018/2019 byl počet žáků navštěvující tuto školu rekordní (srovnání za  posledních 5 let – viz. tabulka). Zájem rodičů o naši školu vzrostl v okolních obcích.   V minulých letech si zákonní zástupci žáků spíše volili okolní městské školy. Ve školním roce 2018/2019 k nám dojížděli žáci z okolních obcí – z Borku, Křenku, Lhoty a Konětop.

     Možnostem jejich dopravních spojů je přizpůsoben vnitřní režim školy, např. školní družina je denně otevřena od 6:30 hod. a její provoz končí v 16:00 hod. Zároveň i organizace zájmových kroužků, které organizuje škola, je v maximální míře přizpůsobena tomu, aby se kroužků mohli účastnit i žáci závislí na dojíždění (na hromadné dopravě).

 

Vývoj počtu žáků ZŠ a MŠ Dřísy v posledních 5 letech

 

 

2018 – 2019

 

62

 

2017 - 2018

 

62

 

2016 – 2017

 

48

 

2015 – 2016

 

46

 

2014 - 2015

 

45

V posledních letech zde prakticky během každých hlavních prázdnin probíhají stavební úpravy a opravy. Nebylo tomu jinak ani ve školním roce 2018/2019. Na jaře 2018  (duben) začala dostavba MŠ, která spočívala:

a/ přístavba k původní budově MŠ (sociální zázemí, šatny pro děti a pedagogy MŠ, bezbariérový vstup do MŠ),

b/ výstavba nové nářaďovny (pro potřeby ZŠ – hodiny TV), nářaďovna vznikla nadstavbou nad sociálním zázemí MŠ

c/ změna třídy školní družiny na třídu mateřské školy.

V průběhu roku 2018 zřizovatel opravil plot okolo celého areálu ZŠ a MŠ. 

    Škola vyznačuje širokou nabídkou mimoškolních aktivit ,  výukou angličtiny od 1.ročníku a specializovanou výukou výchov. Škola je zapojena do projektu Ekoškola, který se zaměřuje na oblast ochrany životního prostředí, pravidelně je oceňována zlatou medailí v Sazka olympijském víceboji, který je zaměřen na sport. V rámci dalších projektů zapojuje škola do výuky angličtiny rodilé mluvčí. 

 

Vybavení školy

    K využívaným prostorám patří školní budova s tělocvičnou a jídelnou, hřiště a zahrada. Vnitřní výukové prostory tvoří 5 učeben (z toho 1 počítačová učebna ), tělocvična a místnost pro školní družinu. Školní družina využívá pro svoji odpolední činnost také učebnu s počítači a knihovnou. Prostory mateřské školy mají 2 samostatné vchody a vlastní hygienické zázemí.

    Učebny jsou světlé, dostatečně prostorné a zařízené standardním školním nábytkem. Důraz je kladen nejen na jejich estetickou úroveň, technické a funkční vybavení či bezpečnost, ale také na vytvoření dostatečně tvůrčího a podnětného prostředí. Počítačová učebna a učebna s interaktivní tabulí, včetně propojení na internet jsou k dispozici všem žákům.V roce 2012 - 2015 byly interaktivními tabulemi vybaveny všechny třídy. Do MŠ, ŠD a V. třídy byly instalovány interaktivní televize s androidem. V roce 2015 se škola zapojila do programu Digitalizace škol, učitelé ZŠ i MŠ se připravovali na práci s tablety, kterými je v součastnosti vybavena jedna třída. V první třídě ve školním roce 2015/ 2016 přibyla další interaktivní televize, která ve spojení s tablety zefektivnila výuku .Využití  ICT je součástí běžné výuky. Škola má rovněž ke své potřebě kvalitní kopírku. Je dobře vybavena také učebnicemi, učebními pomůckami a výukovým SW. Pro práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna s dětskou, naučnou i odbornou literaturou. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány.

    K výuce hudební výchovy slouží kromě drobných hudebních nástrojů také pianino a keyboard. Pro výuku výtvarné výchovy má škola k dispozici vlastní keramickou pec.

    Tělocvična je vybudovaná z původní učebny, má kryté osvětlení a nová plastová okna opatřená ochrannými sítěmi. Není dostatečně vybavena sportovním nářadím potřebným k naplňování požadavků tělesné výchovy. Je vybavena základním sportovním náčiním (míče, švihadla) a jednoduchým nářadím (žebřiny, lavičky, žíněnky). Výuka tělesné výchovy probíhá za příznivého počasí na víceúčelovém hřišti, které náleží zřizovateli školy.
Pro žáky i pracovníky školy je k dispozici odpovídající hygienické zázemí (šatní skřínky, sociální zařízení, odpočivné koutky, zahrada). 
     Za příznivého počasí jsou dětem nabízeny k odpočinku, hrám a relaxaci také prostory hřiště a školní zahrady s prolézačkami a altánem, který slouží také jako venkovní učebna.
    
    Škola podporuje zdravý životní styl, ke kterému patří i pravidelný pitný režim, je přihlášena do projektu Ovoce do škol. Ve školním roce 2015 / 2016 se ZŠ i MŠ přihlásily do mezinárodního programu Ekoškol.
    Prostory školní družiny jsou přizpůsobeny potřebám mimoškolních činností a relaxace žáků. Ke svým aktivitám školní družina využívá také prostory tělocvičny, počítačové učebny s knihovnou a zahradu s hřištěm. Školní družina zajišťuje provoz od 6.30 hodin do 16.00 hodin.
    Škola nabízí různé volnočasové aktivity. Chceme u žáků rozvíjet dovednost efektivního využívání volného času, pohybové návyky a aktivitu. Náplň kroužků vychází ze zájmu žáka. Pracuje zde kroužek šikovné ruce, sportovně-atletický kroužek, kroužek FIT MIX (zaměřený na rozvoj pohybu, tanec, zumbu), kroužek informatiky.  

Škola má svou vlastní kuchyň, která prošla o letních prázdninách v r. 2019 celkovou rekonstrukcí, tak, aby splňovala odpovídající hygienické normy. Ve školní jídelně se stravují děti z mateřské školy, žáci základní školy, zaměstnanci školy, děti z mateřské školy v Konětopech a dětské skupiny ve Křenku, do povolené kapacity jsou vydávány obědy také veřejnosti. V důsledku zvyšujícího se zájmu bylo potřeba kapacitu školní kuchyně navýšit.

  

Charakteristika pedagogického sboru

    V základní škole pracovalo v průběhu celého školního roku 5 stálých učitelů + 2 učitelé na výpomoc (období státních zkoušek), 4 asistentky pedagoga (z nich 1 odešla v průběhu roku na mateřskou dovolenou) a 3 vychovatelky ve školní družině (z nich 1 odešla v průběhu roku na mateřskou dovolenou).

Přehled tříd a počtu  žáků podle tříd – stav k 30. 6. 2019

Třída

Třídní učitel

Asistent pedagoga

Počet žáků

I. A

Bc. Monika Šulcová

ano

14

II. A

Bc. Ladislav Jupa

 

13

III. A

Mgr. Marie Toncrová

ano

16

IV. A

Bc. Kateřina Opatová

 

9

V. A

Mgr. Dagmar Chalupová

ano

10


 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků – ZŠ, MŠ, školní družina

 

Vysokoškolské vzdělání - pedagogický směr

6

Vysokoškolské vzdělání - nepedagogický směr

1

Středoškolské vzdělání – pedagogický směr

2

Středoškolské vzdělání – nepedagogický směr

5

 

Charakteristika žáků

Vzhledem k tomu, že škola je v obci jediným vzdělávacím zařízením, snaží se vytvořit podmínky pro vzdělávání, které budou vyhovovat širokému spektru žáků. Musíme tedy poskytovat vyvážené všeobecné vzdělávání, přístupné všem žákům. Také s přihlédnutím k malému počtu žáků se škola nemůže profilovat způsobem volitelných předmětů nebo rozšířené výuky zvoleného vzdělávacího oboru. Škola přijímá žáky různého nadání a potřeb. Navštěvují ji vedle dětí ze Dřís i děti z okolních vesnic, které dojíždějí většinou autobusem. Škola jim nabízí individuální péči a zájem o rozvoj jejich jedinečnosti. Velkou pozornost věnujeme individuálnímu přístupu k jednotlivým žákům. Škola spolupracuje v tomto směru s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mělníku, s KPPP Praha a PPP na Praze - východ, dle potřeby spolupracuje také se speciálně-pedagogickými centry. Využíváme  především klidné a téměř rodinné prostředí vytvářející příležitost pro harmonický rozvoj individuality každého z žáků.

 Spolupráce se zákonnými zástupci

Pravidelně čtyřikrát ročně pořádá škola pro zákonné zástupce rodičovské schůzky. Rodiče se mohou vyjádřit k jednotlivým oblastem a činnostem školy také prostřednictvím anonymního dotazníku (zadávány v rámci evaluace školy), mohou na volné řádky psát dotazy, či připomínky. Tyto dotazníky jsou zpracovávány, vyhodnocovány a jejich výstupy s rodiči nejen konzultovány, ale zapracovávány do plánů školy.  Rodiče jsou také zváni k nejrůznějším akcím školy, mohou se podílet na jejich organizaci či být pouhým divákem. 

Při škole pracuje Školská rada, která byla zřízena ze zástupců obce, učitelů a rodičů v roce 2006 a pravidelně se schází k projednání a připomínkování chodu školy.

 

Spolupráce se zřizovatelem

Škola má se zřizovatelem velmi dobré vztahy. Díky dotacím zřizovatele na platy učitelů lze realizovat výuku v jednotlivých třídách i při nižším počtu žáků než stanovuje normativ. Dle finančních možností zřizovatel pomáhá zvelebovat především prostředí školy. Ve školním roce 2006-2007 byla vyměněna okna ve druhém patře budovy školy a v tělocvičně, v následujícím období byla dokončena výměna oken, instalovány bio kotle na vytápění prostor celé budovy školy, provedeno zateplení staré části budovy. V roce 2011 byla dokončena nová střecha na celé budově školy.  Zástupci obce jsou zváni na akce školy (zahájení školního roku, vánoční rozjímání, loučení s páťáky aj.),  kdy přispívají žákům také drobnými dárky. Při větších sportovních akcích či výletech zřizovatel žáky vždy sponzorsky podporuje. V letech 2012 - 2013 proběhlo ve dvou etapách zateplení celé budovy. V roce 2015 byla započata rekonstrukce školní jídelny. Během letních prázdnin v roce 2016 se začala realizovat půdní vestavba, která byla dokončena v prosinci téhož roku. Od jara do podzimu roku 2018 byla provedena přístavba mateřské školy a nářaďovny. O prázdninách roku 2019 byla dokončena rekonstrukce školní jídelny. Díky pochopení zastupitelů a dotacím byla školní zahrada vybavena novými kvalitními průlezkami. 

Comments