O škole‎ > ‎

Charakteristika školy

Charakteristika školy

 

Motto: „Účelem vzdělávání není pouze vědět, ale především umět používat.“   H. Spencer

 

 Základní škola a Mateřská škola Dřísy zajišťuje vzdělávání dětí předškolního věku a základní vzdělávání žáků 1. stupně, tedy dětí od 3 do 11 ( 12)  let věku.

Součásti školy:

Základní škola – kapacita 100 žáků

Školní družina – kapacita 40 žáků

Mateřská škola- kapacita 33 dětí

Školní jídelna – kapacita 160 jídel

Základní škola

Základní škola Dřísy je málotřídní škola. Ve školním roce 2004-2005 byla pouze dvoutřídní, od školního roku  2005-2006 trojtřídní, od roku 2012 čtyřtřídní. Kromě místních dětí jsou žáky i děti dojíždějící z okolních obcí –  z  Konětop, Křenku, Borku a Lhoty.

Od roku 2004 narůstá pravidelně počet žáků školy. K 30. 9. 2004 měla škola 33 žáků, v následujícím  roce k 30.9. 2005 celkem  36 žáků, k 30.9.2006 to bylo 39 žáků, k 30.9. 2007 celkem 43 žáků a k 30.9.2008 51 žáků , k 30.9.2009  53 žáků a k 30.9.2010 58 žáků. Ve školním roce 2011-2012 fungovala  škola s pěti samostatnými ročníky. V roce 2012 došlo k výměně ředitelky školy , počet žáků se snížil na 48 a z ekonomických důvodů došlo ke spojení 3. a 4.ročníku. V roce 2016/2017 je spojen 4. + 5. ročník.

 V současné době se škola vyznačuje širokou nabídkou mimoškolních aktivit ,  výukou angličtiny od 1.ročníku a specializovanou výukou výchov.Ve II.pololetí škol. roku 2014/ 2015 jednu hodinu anglického jazyka týdně v každém ročníku vyučoval rodilý mluvčí.Od školního roku

2015/ 2016 škola usiluje o mezinárodní titul Ekoškola.Zaměřila se na oblast ochrany životního prostředí - vytvoření přírodní zahrady.Od roku 2015

je zapojena do celostátního projektu Hodina pohybu navíc.Díky kvalitním výsledkům pokračují žáci 1.-3.ročníku v ověřování projektu ještě další dva roky ( šk. rok 2017- 2018).Již po 2 roky získala ocenění zlatou medailí v Sazka - olympijském víceboji za 100% plnění disciplin všemi žáky školy.

 

Vybavení školy

    K využívaným prostorám patří školní budova s tělocvičnou a jídelnou, hřiště a zahrada. Vnitřní výukové prostory tvoří 4 učebny (z toho 1 počítačová učebna ), tělocvična a místnost pro školní družinu. Školní družina využívá pro svoji odpolední činnost také učebnu s počítači a knihovnou. Prostory mateřské školy mají samostatný hlavní vchod a vlastní hygienické zázemí.

    Učebny jsou světlé, dostatečně prostorné a zařízené standardním školním nábytkem. Důraz je kladen nejen na jejich estetickou úroveň, technické a funkční vybavení či bezpečnost, ale také na vytvoření dostatečně tvůrčího a podnětného prostředí. Počítačová učebna a učebna s interaktivní tabulí, včetně propojení na internet jsou k dispozici všem žákům.V roce 2012 - 2015 byly interaktivními tabulemi vybaveny všechny třídy. Do MŠ, ŠD a V. třídy byly instalovány interaktivní televize s androidem. V roce 2015 se škola zapojila do programu Digitalizace škol, učitelé ZŠ i MŠ se připravovali na práci s tablety, kterými je v součastnosti vybavena jedna třída. V první třídě ve školním roce 2015/ 2016 přibyla další interaktivní televize, která ve spojení s tablety zefektivnila výuku .Využití  ICT je součástí běžné výuky. Škola má rovněž ke své potřebě  velice  kvalitní kopírku. Je dobře vybavena také učebnicemi, učebními pomůckami a výukovým SW. Pro práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna s přibližně 400 ks knih dětské a naučné literatury. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány.

    K výuce hudební výchovy slouží kromě drobných hudebních nástrojů také pianino a keyboard.Pro výuku výtvarné výchovy má škola k dispozici vlastní keramickou pec.

    Tělocvična je vybudovaná z původní učebny, má kryté osvětlení a nová plastová okna opatřená ochrannými sítěmi. Není dostatečně vybavena sportovním nářadím potřebným k naplňování požadavků tělesné výchovy. Je vybavena základním sportovním náčiním (míče, švihadla) a jednoduchým nářadím (žebřiny, lavičky, žíněnky). Výuka tělesné výchovy probíhá za příznivého počasí na nově otevřeném víceúčelovém hřišti.
Pro žáky i pracovníky školy je k dispozici odpovídající hygienické zázemí (šatní skřínky, sociální zařízení, odpočivné koutky, zahrada). 
     Za příznivého počasí jsou dětem nabízeny k odpočinku, hrám a relaxaci také prostory hřiště a školní zahrady s prolézačkami.
    
    Škola podporuje zdravý životní styl, ke kterému patří i pravidelný pitný režim. Škola je přihlášena do projektu Ovoce do škol. Ve školním roce 2015 / 2016 se ZŠ i MŠ přihlásily do mezinárodního programu Ekoškol.
    Prostory školní družiny jsou přizpůsobeny potřebám mimoškolních činností a relaxace žáků. Ke svým aktivitám školní družina využívá také prostory tělocvičny, počítačové učebny s knihovnou a zahradu s hřištěm. Školní družina zajišťuje provoz od 6.30 hodin do 16.00 hodin.
    Škola nabízí různé volnočasové aktivity. Chceme u žáků rozvíjet dovednost efektivního využívání volného času, pohybové návyky a aktivitu. Náplň kroužků vychází ze zájmu žáka. Pracuje zde kroužek keramický, kroužek dramatické výchovy, taneční kroužek, kroužek anglického jazyka, Novinář, pohybové hry, přírodovědný kroužek a  kroužek informatiky. 

Škola má svou vlastní kuchyň, která prošla o letních prázdninách v r. 2015 celkovou rekonstrukcí. Strava z nového konvektomatu je nejen zdravá, ale i chutná. Stravují se zde děti z mateřské školy, žáci základní školy, zaměstnanci školy a do povolené kapacity jsou vydávány obědy také veřejnosti.

  

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor základní školy tvoří ředitelka a čtyři třídní učitelé. Ve školní družině pracují dvě vychovatelky. V mateřské škole jsou celkem tři učitelky. Pedagogický sbor je věkově pestrý – od mladých učitelek až po učitele zkušené s dlouholetou praxí.

Velký důraz škola klade na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, kritické myšlení a další moderní metody, včetně práce s výpočetní a komunikační technikou. Kromě podpory individuálního vzdělávání pořádá škola společné vzdělávání celého pedagogického sboru a vlastní metodické schůzky. V roce 2015 proběhla na škole akreditace dvou kurzů - " Hodiny logopedie v MŠ a ZŠ" " Nordic Walking jako motivační prvek k pohybu obézních žáků" , které lektorovaly učitelé naší školy Bc.D.Chalupová a Mgr. Ivana Vávrová. V roce 2015 se stala prioritními témata zdravého životního stylu ( + sport - Sazka - víceboj), dopravní výchovy a speciální pedagogiky. Pro školní rok 2015 / 2016 jsou vytyčeny cíle enviromentální výchovy ( sledovány především cíle ekoškoly).V roce 2016 podala škola žádost o dotaci Šablony do škol.Díky ní začíná ve škole pracovat školní asistent, připravujeme kroužky upevňování a procvičování učiva, učitelé se budou vzdělávat v oblasti inkluze a metodicky spolupracovat v rámci spřátelených škol.

Charakteristika žáků

Vzhledem k tomu, že škola je v obci jediným vzdělávacím zařízením, snaží se vytvořit takové podmínky, aby rodiče nemuseli žádné z dětí odvážet jinam. Musíme tedy poskytovat vyvážené všeobecné vzdělávání, přístupné všem žákům. Také s přihlédnutím k malému počtu žáků se škola nemůže profilovat způsobem volitelných předmětů nebo rozšířené výuky zvoleného vzdělávacího oboru. Škola přijímá žáky různého nadání a potřeb. Navštěvují ji vedle dětí ze Dřís i děti z okolních vesnic, které dojíždějí většinou autobusem. Škola jim nabízí individuální péči a zájem o rozvoj jejich jedinečnosti. Velkou pozornost věnujeme individuálnímu přístupu k jednotlivým žákům. Škola spolupracuje v tomto směru s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mělníku.s KPPP Praha a PPP na Praze - východ. Využíváme  především klidné a téměř rodinné prostředí vytvářející příležitost pro harmonický rozvoj individuality každého z žáků.

 Spolupráce se zákonnými zástupci

Pravidelně čtyřikrát ročně pořádá škola pro zákonné zástupce rodičovské schůzky.Rodiče se mohou vyjádřit k jednotlivým oblastem a činnostem školy také prostřednictvím anonymního dotazníku (zadávány v rámci evaluace školy), mohou na volné řádky psát dotazy, či připomínky. Tyto dotazníky jsou zpracovávány, vyhodnocovány a jejich výstupy s rodiči nejen konzultovány, ale zapracovávány do plánů školy.  Rodiče jsou také zváni k nejrůznějším akcím školy, mohou se podílet na jejich organizaci či být pouhým divákem.

Při škole pracuje Školská rada, která byla zřízena ze zástupců obce, učitelů a rodičů v roce 2006 a pravidelně se schází k projednání a připomínkování chodu školy.

 

Spolupráce se zřizovatelem

Škola má se zřizovatelem velmi dobré vztahy. Díky dotacím zřizovatele na platy učitelů lze realizovat výuku v jednotlivých třídách i při nižším počtu žáků než stanovuje normativ. Dle finančních možností zřizovatel pomáhá zvelebovat především prostředí školy. Ve školním roce 2006-2007 byla vyměněna okna ve druhém patře budovy školy a v tělocvičně, v následujícím období byla dokončena výměna oken, instalovány bio kotle na vytápění prostor celé budovy školy, provedeno zateplení staré části budovy. V roce 2011 byla dokončena nová střecha na celé budově školy.  Zástupci obce jsou zváni na akce školy (zahájení školního roku, vánoční rozjímání, loučení s páťáky aj.),  kdy přispívají žákům také drobnými dárky.Při větších sportovních akcích či výletech zřizovatel žáky vždy sponzorsky podporuje.V letech 2012 - 2013 proběhlo ve dvou etapách zateplení celé budovy.V roce 2015 byla celkově zrekonstruována školní jídelna.Během letních prázdnin v roce 2016 se začala realizovat půdní vestavba. Díky pochopení zastupitelů i dotaci  byla školní zahrada vybavena novými kvalitními průlezkami.

Comments