Aktuality‎ > ‎Aktuality ZŠ‎ > ‎

Informace k znovuotevření škol

přidáno: 11. 5. 2020 4:59, autor: Monika Šulcová

Vážení rodiče,

     úvodem bych Vám ráda poděkovala za dosavadní spolupráci při distanční výuce, za Vaši vstřícnost a trpělivost. Období po uzavření škol bylo a stále ještě je velmi obtížné jak pro Vás, tak i pro nás. Museli jsme se bezprostředně, bez přípravy přizpůsobit zcela nové situaci. Dnes je jisté, že běžná výuka tak, jak jsme byli zvyklí do konce tohoto školního roku obnovena nebude. Od 25.5.2020 bude žákům 1.stupně umožněn nepovinný pobyt ve školách za předem specifikovaných podmínek (viz níže). Vláda ČR a MŠMT reagují na situaci operativně, proto často dochází ke změnám, sledujte prosím webové stránky školy, kde naleznete vždy aktuální informace. 

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

·         Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

·         Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Příchod ke škole a pohyb před školou

Minimalizování velkého shromažďování osob před školou.

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Bude vedeno pedagogickými pracovníky. Zaměří se především na učivo českého jazyka  a matematiky. Minimálně jednou týdně bude probíhat výuka cizího jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy.  Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, není možná. Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí, ale pouze na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné. Upřesnění obsahu bude provedeno nejpozději 25.5. Distanční výuka bude probíhat i nadále. O její formě a rozsahu Vás budeme informovat. 

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části vychází z možností školy. Také bude zajištěn pedagogickými pracovníky.

Ranní družina není poskytována. Mísení skupin není povoleno.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Hygienická opatření zajištěná školou spočívají:

Každodenní důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor. Denně dezinfekce školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, podlahy používaných prostor, WC apod. Odpadkové koše vyprázdněny denně.

Stojan s dezinfekcí na ruce u vstupu do budovy školy.

Tekuté mýdlo a dezinfekce na ruce ve třídě + jednorázové papírové ubrousky.

Tekuté mýdlo +bezkontaktní osušení rukou + dezinfekce na ruce na WC.

Tekuté mýdlo a dezinfekce na ruce + jednorázové papírové ubrousky před vstupem do jídelny.

 

V pondělí 25. 5. se žáci shromáždí v 7:30 v prostorách školní zahrady s rozestupy 2 m, netvoří skupiny, mají vždy rouškou zakrytá ústa i nos. Žáci budou rozděleni do jednotlivých skupin. V dalších dnech bude začátek výuky stanoven dle časového harmonogramu. Výuka jednotlivých skupin bude probíhat v jiném časovém rozpětí, abychom minimalizovali kontakt mezi skupinami.  

Stravování bude zajištěno za těchto pravidel:

V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Stravování bude probíhat podle skupin v době od 10:45 do 11:00 a od 12:00 do 13:00. (Čas 11:00 – 12:00 je vyhrazen pro stravování dětí z MŠ.) Budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Roušku žák odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

Zákonný zástupce přihlásí svého syna/svou dceru na vzdělávací aktivity  závazně elektronicky prostřednictvím google formuláře na tomto odkazu https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3PxqXPfr8E2bUAIszxCoxiom6ngldxFPom1Fp_ms4JpUM0dXMlBCMUdEMkxTRFMxMTVGS1BGRURGNi4u nejpozději do 18. 5. 2020 do 12:00 hod. Nedílnou součástí přihlášky je i řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení, které žák donese a předá vyučujícímu v pondělí 25.5. před vstupem do školní budovy. Bez čestného prohlášení nebude vstup žákovi umožněn.

Konkrétní organizační opatření budou přihlášeným sdělena před nástupem.

 

 Ještě jednou děkuji za spolupráci

 

Mgr. Dagmar Chalupová, ředitelka

 

 

Ċ
Monika Šulcová,
11. 5. 2020 4:59
Ċ
Monika Šulcová,
11. 5. 2020 4:59
Ċ
Monika Šulcová,
11. 5. 2020 4:59
Comments