Aktuality‎ > ‎

Aktuality ZŠZávěr školního roku

přidáno: 29. 6. 2020 2:28, autor: Kateřina Opatová

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku bude předáno 30. 6. 2020 v 7:30 (platí pro všechny třídy).
Děkujeme za přízeň i v tomto školním roce a přejeme všem rodičům i dětem krásné prožití prázdnin.
Sejdeme se opět 1. září 2020 v 8:00 při slavnostním zahájení nového školního roku 2020/2021.

Pedagogické složení pro příští školní rok:
1. třída: třídní učitelka Mgr. Monika Šulcová
2. třída: třídní učitelka Žaneta Novotná, DiS.
3. třída: třídní učitelka Mgr. Kateřina Opatová
4. třída: třídní učitelka Mgr. Dagmar Chalupová
5. třída: třídní učitelka Mgr. Marie Toncrová

Případné změny budou oznámeny nejpozději v přípravném týdnu.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků

přidáno: 1. 6. 2020 4:46, autor: Monika Šulcová

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční 16.6.2020 od 16.00 hod v prostorách školy. Srdečně Vás zveme. Vzhledem k současným opatřením prosíme, aby se zúčastnil vždy pouze jeden zákonný zástupce, bez budoucího prvňáčka. 

Upravený seznam žáků přijatých do 1. ročníku k 29. 5. 2020

přidáno: 1. 6. 2020 3:23, autor: Kateřina Opatová


Ředitelské volno

přidáno: 27. 5. 2020 1:08, autor: Kateřina Opatová

Ředitelské volno, které bylo vyhlášeno na 29. a 30. 6., je zrušeno. Školní rok 2019/2020 bude ukončen 30. června slavnostním předáním závěrečného vysvědčení.

Informace pro žáky a zákonné zástupce

přidáno: 20. 5. 2020 23:56, autor: Monika Šulcová   [ aktualizováno 21. 5. 2020 2:01 ]

Žáci, kteří se přihlásili ke školní výuce se v pondělí 25.5. v 7.30 hodin shromáždí na školní zahradě  do vyznačených  sektorů. Kde vyčkají příchodu svého třídního učitele.

 Všichni žáci budou mít nasazenou roušku a budou udržovat 2 metrové rozestupy. Zároveň se prokáží další rouškou, umístěnou v uzavíratelném sáčku a zákonnými zástupci vyplněným a podepsaným čestným prohlášením. Bez roušek a čestného prohlášení nebude žákům umožněn vstup do budovy školy.

Třídní učitel žákům změří tělesnou teplotu a odvede žáky do budovy školy. U vstupu proběhne desinfekce rukou. Žáci si v šatně odloží svrchní oděv do vlastní igelitové tašky, kterou pověsí na svým jménem označený háček a přezují se. Společně s třídním učitelem odcházejí do třídy, kde si znovu vydezinfikují ruce a posadí se do lavic. Bude dodržováno pravidlo 1 lavice = 1 žák.

Pokud pedagog shledá u žáka příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat  příznakům COVID-19 (kašel, zvýšená tělesná teplota, ztráta chuti či čichu, apod.), bude žákovi zamezen přístup do budovy školy. Pokud se příznaky objeví během dne, bude žák umístěn v samostatné místnosti a jeho zákonní zástupci budou neprodleně informováni o nutnosti své dítě okamžitě vyzvednout. 

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák uloží roušku do sáčku.

Pohyb po škole. Režim jednotlivých tříd bude organizován tak, aby se minimalizovala možnost setkávání jednotlivých skupin. S účinností od 26.5. se budou žáci scházet na veřejném dětském hřišti naproti budovy školy následovně:

5.ročník               7.00 – 7.10 hodin            ukončení vyučování 11.00 hodin

2.ročník               7.10. – 7.20 hodin           ukončení vyučování 11.10 hodin

1.ročník               7.40 – 7.50 hodin            ukončení vyučování v 11.20 hodin

Žáci prvního ročníku ukončí výuku s třídní učitelkou v 11.20 hodin, následně si je přebere vychovatelka školní družiny. Na oběd odcházejí ve 12.30 hodin. Ti, kteří nechtějí družinu odchází v 11.20 z budovy školy. Pokud se prvňáci přihlásili k odběru stravování, ale nebudou docházet do školní družiny, odnesou si oběd domů ve vlastních nádobách.

4.ročník               8.00 – 8.10 hodin            ukončení vyučování ve 12.00 hodin

3.ročník               8.10 – 8.20 hodin            ukončení vyučování ve 12.10 hodin

Na dětském hřišti si žáky přebere třídní učitel. Další postup je shodný s výše popsaným.

Bezprostředně po ukončení výuky odcházejí žáci domů. Odpolední zájmová činnost (kroužky) není organizována. Žáci, kteří se přihlásili ke školnímu stravování, odcházejí s třídním učitelem po ukončení výuky do školní jídelny a poté domů nebo do školní družiny. Roušku žák odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák vydezinfikuje nebo umyje ruce.

Školní družina využívá samostatnou místnost školní družiny ve třetím patře školy. Pokud počasí dovolí, budou trávit čas venku.

Vyzvedávání dětí. Žádáme zákonné zástupce, aby se před budovou školy neshromažďovali a nedožadovali se vstupu do budovy. Nebude jim v žádném případě umožněn

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované porušování může být důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Pokud bude absence žáka delší než tři dny, žádá škola informaci o důvodech nepřítomnosti, případně o tom, zda bude žák do skupiny nadále docházet.

 

V případě dotazů volejte: 702 057 838, ředitelna.

 

Rozvrhy tříd platné od 25.5.2020 do 30.6.2020

Ozdravný pobyt - PŘESUN

přidáno: 17. 5. 2020 23:29, autor: Kateřina Opatová

Ozdravný pobyt s plaváním, který měl proběhnout 14.-19. 4. 2020, je přesunut na podzimní termín 9.-14. 11. 2020. Zaplacené zálohy se přesouvají na podzimní termín. Žákům 5. ročníku budou peníze vráceny na bankovní účet, případně hotově v kanceláři školy.

Informace k znovuotevření škol

přidáno: 11. 5. 2020 4:59, autor: Monika Šulcová

Vážení rodiče,

     úvodem bych Vám ráda poděkovala za dosavadní spolupráci při distanční výuce, za Vaši vstřícnost a trpělivost. Období po uzavření škol bylo a stále ještě je velmi obtížné jak pro Vás, tak i pro nás. Museli jsme se bezprostředně, bez přípravy přizpůsobit zcela nové situaci. Dnes je jisté, že běžná výuka tak, jak jsme byli zvyklí do konce tohoto školního roku obnovena nebude. Od 25.5.2020 bude žákům 1.stupně umožněn nepovinný pobyt ve školách za předem specifikovaných podmínek (viz níže). Vláda ČR a MŠMT reagují na situaci operativně, proto často dochází ke změnám, sledujte prosím webové stránky školy, kde naleznete vždy aktuální informace. 

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

·         Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

·         Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Příchod ke škole a pohyb před školou

Minimalizování velkého shromažďování osob před školou.

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Bude vedeno pedagogickými pracovníky. Zaměří se především na učivo českého jazyka  a matematiky. Minimálně jednou týdně bude probíhat výuka cizího jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy.  Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, není možná. Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí, ale pouze na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné. Upřesnění obsahu bude provedeno nejpozději 25.5. Distanční výuka bude probíhat i nadále. O její formě a rozsahu Vás budeme informovat. 

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části vychází z možností školy. Také bude zajištěn pedagogickými pracovníky.

Ranní družina není poskytována. Mísení skupin není povoleno.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Hygienická opatření zajištěná školou spočívají:

Každodenní důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor. Denně dezinfekce školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, podlahy používaných prostor, WC apod. Odpadkové koše vyprázdněny denně.

Stojan s dezinfekcí na ruce u vstupu do budovy školy.

Tekuté mýdlo a dezinfekce na ruce ve třídě + jednorázové papírové ubrousky.

Tekuté mýdlo +bezkontaktní osušení rukou + dezinfekce na ruce na WC.

Tekuté mýdlo a dezinfekce na ruce + jednorázové papírové ubrousky před vstupem do jídelny.

 

V pondělí 25. 5. se žáci shromáždí v 7:30 v prostorách školní zahrady s rozestupy 2 m, netvoří skupiny, mají vždy rouškou zakrytá ústa i nos. Žáci budou rozděleni do jednotlivých skupin. V dalších dnech bude začátek výuky stanoven dle časového harmonogramu. Výuka jednotlivých skupin bude probíhat v jiném časovém rozpětí, abychom minimalizovali kontakt mezi skupinami.  

Stravování bude zajištěno za těchto pravidel:

V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Stravování bude probíhat podle skupin v době od 10:45 do 11:00 a od 12:00 do 13:00. (Čas 11:00 – 12:00 je vyhrazen pro stravování dětí z MŠ.) Budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Roušku žák odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

Zákonný zástupce přihlásí svého syna/svou dceru na vzdělávací aktivity  závazně elektronicky prostřednictvím google formuláře na tomto odkazu https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3PxqXPfr8E2bUAIszxCoxiom6ngldxFPom1Fp_ms4JpUM0dXMlBCMUdEMkxTRFMxMTVGS1BGRURGNi4u nejpozději do 18. 5. 2020 do 12:00 hod. Nedílnou součástí přihlášky je i řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení, které žák donese a předá vyučujícímu v pondělí 25.5. před vstupem do školní budovy. Bez čestného prohlášení nebude vstup žákovi umožněn.

Konkrétní organizační opatření budou přihlášeným sdělena před nástupem.

 

 Ještě jednou děkuji za spolupráci

 

Mgr. Dagmar Chalupová, ředitelka

 

 

Bez názvu

přidáno: 28. 4. 2020 2:39, autor: Kateřina Opatová   [ Aktualizováno 11. 5. 2020 5:05 uživatelem Monika Šulcová ]Seznam žáků přijatých do 1. ročníku

přidáno: 27. 4. 2020 3:20, autor: Kateřina Opatová   [ aktualizováno 28. 4. 2020 1:42 ]


1-10 of 885